Hipoterapie

je fyzioterapeutická metoda využívající jako léčebný prostředek speciálně připraveného koně v kroku, konkrétně pohyb jeho hřbetu. Tento pohyb je střídavý, rytmicky a cyklicky se opakující. Nabízí multisenzorickou aferentní stimulaci, která přímo ovlivňuje motorické chování klienta aktivací všech řídicích úrovní CNS. Výsledkem je komplexní facilitace reparačních procesů jedince a to jak na úrovni neurofyziologické, tak psychomotorické a v neposlední řadě i na úrovni sociální. Nadstandardní variabilita využitých poloh, při respektování posturálních schopností klienta, ovlivní jeho posturu, hrubou i jemnou motoriku a vegetativní funkce. Kůň je vždy veden vodičem na ruce a klient je jištěn speciálně vyškoleným fyzioterapeutem/ergoterapeutem a asistentem. Klient je z hlediska ovládání koně pasivní (je ovlivňován pohybem koňského hřbetu) a hipoterapii může absolvovat ve speciálních polohách za účelem dosažení terapeutického cíle.

Indikace a kontraindikace pro hipoterapii

Hipoterapie se může aplikovat již od věku 2 měsíců (poskytovat ranou péči v hipoterapii může pouze terapeut – specialista v tomto oboru), horní hranice není určena. Hipoterapie dává možnost ovlivnit pohybové a posturální poruchy – nejčastější indikace jsou z oblastí neurologie a ortopedie.

Mezi hlavní kontraindikace patří nepřekonatelný strach z koně, alergie na koňskou srst a prostředí, jakékoli akutní zhoršení zdravotního stavu. Nutné je individuální posuzování klienta v rámci vstupního vyšetření fyzio nebo ergoterapeutem.

Indikace a kontraindikace pro hipoterapii jsou závislé především na zkušenostech a znalostech terapeuta, přítomnosti vhodného koně a i na vybavení každého hiporehabilitačního střediska.

Upozorňujeme, že hipoterapie, přes nesporný úspěch této metody, by neměla být používána jako jediná a spásná metoda, jak zlepšit nepříznivý psychomotorický vývoj především dětí s DMO. Existují i další ucelené fyzioterapeutické metody, které mohou dětem a jejich rodičům pomoct a které hipoterapie velmi vhodně doplňuje.

Komentáře jsou uzavřeny.